Diesel - Motorová nafta

 

Motorová nafta  je směs kapalných uhlovodíků. Získává se destilací a hydrogenační rafinací vroucí v rozmezí 150 až 370°CMotorová nafta podléhá svými vlastnostmi  evropské normě, převzaté i v ČR jako ČSN EN 590:2004.

Kvalitativní parametry:

Cetanové číslo - udává kvalitu motorové nafty z hlediska její vznětové charakteristiky. Čím vyšší hodnoty palivo dosahuje tím je kvalitnější. Motory s přímým vstřikováním (TDi, HDi, TDCi...) pak lépe startují, dosahují vyššího výkonu, menší spotřeby a kouřivosti. Hodnotu cetanového čísla můžeme zvýšit i dodatečnou aditivací pomocí přísad např. TDA - Castrol, Super Diesel Aditiv - VIF apod.... Požadavek normy je min. 51 jednotek

 

Hustota - je základní charakteristikou nafty, ze které lze usuzovat na její frakční a chemické složení. Udává hmotnost objemové objemové jednotky v kg na m3. Je závislá na teplotě, proto musí být vždy uveden i teplotní údaj. Požadavek normy je 820-845 kg/m3 při 15 °C.

 

Destilační zkouška - stanoví, v jakém teplotním rozmezí destilují v naftě přítomné uhlovodíky, případně další složky. Odhalí jednak kontaminaci benzinem i přítomnost těžko odpařitelných podílů olejového charakteru. Z objemu destilujícího do 250 °C se odhaduje velikost podílu petrolejové frakce v naftě. Požadavek normy je do 250 °C max. 65 % objemu a do 350 °C min. 85 % objemu.

 

Kinematická viskozita - charakterizuje vnitřní tření závislé na přitažlivých silách mezi částicemi. Ovlivňuje velikost kapiček vstřikovaného paliva do spalovacího prostoru a mazivost. Malá viskozita je signálem, že by mohla být nedostatečná mazivost, pokud není zlepšena přísadou. Požadavek normy je 2,00 - 4,5 mm2 při 40 °C.

 

Bod vzplanutí - je požárně bezpečnostní charakteristika. Nemá vliv na chod motoru pokud teda není extrémně snížena.  Je citlivým ukazatelem kontaminace nafty s benzínem. Již 1 % benzínu v naftě snižuje bod vzplanutí o více než 20 °C. Požadavek normy min. 55 °C.

 

Obsah síry - je postupně omezován až k téměř k nule z důvodu emisí oxidu siřičitého, vlivu na větší tvorbu částic a poškozování katalyzátorů a filtrů částic. Požadavek normy max. 10 ppm.

 

Filtrovatelnost (CFPP) - přibližně charakterizuje, při kolika °C  lze očekávat ucpávání palivového filtru parafíny vyloučenými ve větším množství. Požadavek normy se  liší na třídě motorové nafty. Nafta třídy F má požadavek na max. -20 °C.

 

Mazivost - proces ekologizace nafty charakterizovaný soustavným snižováním obsahu síry a koncových bodů destilační křivky měl za následek postupné zhoršování mazivosti, takže musela být zavedena už při výrobě aditivace současných "ekologických naft" mazivostní přísadou a také zkouška hodnotící, zda úroveň  mazivosti není pod únosným minimem.

 

Obsah MEŘO - od roku 2004 je povoleno přidávat MEŘO do nafty, norma umožňuje  do 7 %.

 

Zdroj: Automobilová paliva - Vladimír Matějovský, ČSN EN590, Paramo a.s., Česká Rafinérská...

Kontakt

Autotrans Petrol s.r.o. Jaroměřská 47
Velichovky
552 11
602240873 atpetrol@seznam.cz