Super BA-95

 

Automobilový benzín je směsí převážně ropných uhlovodíků vroucí v rozmezí zhruba 30 až 210 °C se 3 až 12 atomy uhlíku v molekule. Při jejich spalování s kyslíkem se uvolňuje tepelná energie, která se následně přeměňuje na energii mechanickou. Bezoolovnatý automobilový benzin podléhá svými vlastnostmi  evropské normě, převzaté i v ČR jako ČSN EN 228.

 

Kvalitatiní parametry:

 

Oktanové číslo - vyjadřuje odolnost benzínu proti klepání při spalování v zážehovém motoru. Podle způsobu měření se rozeznávají dvě definice oktanového čísla: Oktanové číslo výzkumnou metodou a motorovou metodou. Zkoušení obou typů se provádí na stejném jednoválcovém motoru, ale za různých podmínek. V praxi se nejvíce používá oktanové číslo výzkumnou metodou, které je  o cca 10 bodů vyšší než oktanové číslo motorovou metodou. Požadavek normy na oktanové číslo výzkumnou metodou je min. 95 a výzkumnou metodou 85.

 

Hustota - je základní charakteristikou benzinu, ze které lze usuzovat na jeho frakční a chemické složení. Udává hmotnost objemové objemové jednotky v kg na m3. Je závislá na teplotě, proto musí být vždy uveden i teplotní údaj. Požadavek normy je 725-775 kg/m3 při 15 °C.

 

Destilační zkouška - stanoví, v jakém teplotním rozmezí destilují v benzinu přítomné uhlovodíky a další složky, i velikost nedestilujícího zbytku. Výsledky charakterizují benzin z hlediska těkavosti, která ovlivňuje start a chod motoru a dokonalé spalování paliva. Odhalí také kontaminaci vysoko vroucími látkami, například znehodnocení benzinu naftou. Požadavek normy je při 70 °C 20-48 % (léto) 22-50 % (zima), při 100 °C 46-71 %, při 150 °C min. 75 % objemu.

 

Tlak par - je další charakteristikou těkavosti benzinu. Jeho hodnota je ovlivněna hlavně množstvím nejtěkavějších složek, tj. uhlovodíků s nízkým bodem varu, těkavost zvyšují i přítomné alkoholy. Pro zimní provoz se požaduje vyšší hodnota tlaku par, pro letní období nižší, aby se minimalizovalo množství nejlehčích podílů benzinů odpařených do ovzduší. Požadavek normy je pro letní období 45-60 kPa, pro zimní období 60-90 kPa.

 

Obsah síry - je postupně omezován až téměr k nule z důvodu emisí oxidu siřičitého a snižování účinnosti katalyzátorů. Požadavek normy max. 10 mg/kg.

 

Obsah olova - stanovuje se z důvodu škodlivého vlivu na životní prostředí a na katalyzátor. Požadavek normy max. 5 mg/l.

 

Obsah pryskyřice - jejich obsah vyjadřuje sklon benzinu k tvorbě pryskyřičných úsad tvořících se v místech, kde dochází k odpařování benzinu. Při větším obsahu může dojít až k zalepení vstřikovačů sacích ventilů ve vodítkách. Požadavek normy 5 mg.100cm-3


Oxidační stabilita - zkouška sleduje rychlost reakcí s kyslíkem. Výsledek vyjadřuje, za jakou dobu se spotřebuje pro oxidační reakce určitý objem kyslíku. Důsledkem oxidační nestability je tvorba pryskyřic. Požadavek normy min. 360 minut

 

Obsah kyslíku - je součtem obsahů kyslíku všech přítomných kyslíkatých látek, žádoucí je z hlediska zlepšení spalování, nežádoucí z hlediska snižování výhřevnosti. Požadavek normy max. 2,7 % objemu.

 

 

 Zdroj: Automobilová paliva - Vladimír Matějovský, ČSN EN228, Paramo a.s., Česká Rafinérská...

Kontakt

Autotrans Petrol s.r.o. Jaroměřská 47
Velichovky
552 11
602240873 atpetrol@seznam.cz